Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, aby otrzymać od nas informacje ...

Dołącz do nas ...

Dołącz do nas na Facebook'u i weź udział w licytacjach nawet od 1 zł!

Kontakt

Regulamin

§1 Postanowienia ogólne

1. Regulamin ten określa ogólne warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz

sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem

Sklepu Internetowego http://www.srebrnawyspa.pl przez SilverLand Małgorzata Złoch,

84-207 Łężyce-Głodówko, ul. Sosnowa 4, tel. 660 306 913, NIP 584648141, REGON

365174852

2. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez:

* adres poczty elektronicznej: sklep@srebrnawyspa.pl;

* telefonicznie pod numerem +48 788990106

* interaktywny formularz Sklepu.

Adres do zwrotów/reklamacji: Małgorzata Złoch ul. Lipowa 21 84-200 Kąpino

3. Do składania Zamówień w Sklepie niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na

dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych z niezbędnymi

dodatkami, umożliwiającej pełne i poprawne wyświetlanie stron www (m.in. w technologii

Java, Flash) oraz akceptacja plików cookies.

4. Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane przez Sklep w chwili składania

Zamówienia.

5. Ceny uwidocznione obok Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają podatek

VAT.

6. Informacje dotyczące poszczególnych Towarów nie stanowią oferty sprzedaży

w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Zawartość Sklepu internetowego stanowi

zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

7. Niniejszy Regulamin jest trwale dostępny w witrynie internetowej

http://www.srebrnawyspa.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie,

odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku

w dowolnej chwili (Menu>„Zapisz stronę jako...”).

§2 Słownik pojęć

1. Sprzedawca – SilverLand Małgorzata Złoch, 84-207 Łężyce-Głodówko, ul. Sosnowa 4,

tel. 660 306 913, NIP 584648141, REGON 365174852.

2. Kupujący – każdy podmiot posiadający zdolność do czynności prawnych składający

zamówienie w Sklepie (Konsument lub osoba nie będąca Konsumentem).

3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej

bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 22 1 Kodeksu Cywilnego).

4. Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną

http://www.srebrnawyspa.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może składać Zamówienia.

5. Towar – przedmioty dostępne w sprzedaży w Sklepie SilverLand.

6. Rejestracja - jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Kupującego Konta,

dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na

stronie Sklepu internetowego SilverLand.

7. Konto - przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego

Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego;

7. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia

umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej

rodzaj i liczbę Towarów.

8. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,

zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

9. Usługi - usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą

elektroniczną (Dz.U. 2016 Nr 0, poz. 1030).

10. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 2016 poz. 380- tekst

jednolity).

11. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

(Dz. U. 2014, poz. 827).

12. Regulamin - niniejszy dokument;

§3 Towar

1. Sprzedający zapewnia, iż stosownie do obowiązujących przepisów prawa, obowiązany jest

do zapewnienia zgodności Towarów z umową. Obowiązek ten oznacza konieczność

dostarczenia Towarów bez wad fizycznych oraz prawnych.

2. Przez wadę Towaru rozumie się niezgodność Towaru z umową, a w szczególności:

* brak właściwości, które Towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie

oznaczony, albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

* nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając

próbkę albo wzór;

* nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu

umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżeń co do takiego jej przeznaczenia;

* wydanie Towaru w stanie niezupełnym.

§4 Usługi

1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych

Usług polegających na:

* przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie Internetowym;

* prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym;

* udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom złożenie

Zamówienia w Sklepie;

* świadczeniu usługi Newsletter;

* udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze

Sprzedawcą.

2. Wskazane w pkt. 1 Usługi świadczone są przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w

tygodniu.

3. Umowa:

* świadczenia usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie

zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Klienta

strony internetowej Sklepu;

* świadczenia usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas

nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia

Konta;

* świadczenia usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza

umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas

oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia;

* świadczenia usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z

chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji

Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości

wysłanej w ramach usługi Newsletter;

* świadczenia usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza

umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą jest zawierana na czas oznaczony

i ulega rozwiązaniu z chwilą udzielenia odpowiedzi przez Sprzedawcę.

4. Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu

Rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza

rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

5. Warunkiem Rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych

osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

6. Klient ma możliwość otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych w formie

wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (usługa

Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub

aktywować odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub formularzu Zamówienia.

Klient w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych.

Newsletter jest przesyłany przez Sprzedawcę wyłącznie do Klienta, który dokonał

subskrypcji.

7. Sklep ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki

każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu.

8. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi

inaczej.

§5 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system

teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań

technicznych:

* komputer lub inne urządzenie z dostępem do Internetu;


* dostęp do poczty elektronicznej;

* przeglądarka internetowa;

* włączenie i akceptacja w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

2. Korzystanie ze Sklepu internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do

zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.

3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

* niedostarczania, nieprzekazywania i rozpowszechniania treści zabronionych przez

przepisy prawa za pośrednictwem Sklepu, jak treści zniesławiających lub naruszających

dobra osobiste i inne prawa osób trzecich np. prawa autorskie fotografii towarów;

* korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w

szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

* niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu

internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

* korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla

Sprzedawcy,

* korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w

zakresie własnego użytku osobistego,

* korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z

ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

4. Wszelkie prawa do Sklepu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności

intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu, a także do

formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować

wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

§6 Składanie zamówień

1. Sprzedawca umożliwia składanie Zamówień w następujący sposób:

* za pośrednictwem Sklepu wypełniając interaktywny formularz;

* przez telefon na numer: +48 660 306 913.

2. Koszt połączeń telefonicznych jest zgodny z posiadaną przez Kupującego taryfą.

3. Warunkiem złożenia Zamówienia przez Sklep jest posiadanie aktywnego konta poczty

elektronicznej.

4. Warunkiem złożenia Zamówienia przez telefon jest posiadanie aktywnego konta poczty

elektronicznej i linii telefonicznej.

5. Za pośrednictwem interaktywnego formularza Sklepu Zamówienia mogą być składane

przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu.

6. Złożenie Zamówienia może nastąpić poprzez:

* wypełnienie elektronicznego interaktywnego formularza Zamówienia, obejmującego dane

Klienta potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce

zamieszkania, adres e-mail, nr telefonu;

* złożenie zamówienia z wykorzystaniem danych osobowych Klienta uzyskanych w wyniku

uprzedniej rejestracji w Sklepie (zakup za pomocą Konta Klienta- wcześniejsza

rejestracja);

* złożenie Zamówienia telefonicznie wykorzystując do tego numer telefonu podany przez

Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu, obejmującego dane Klienta potrzebne do

realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz

adres e-mail; nazwę Towaru i jego ilość, formę dostawy i sposób płatności.

7. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego

i udostępnionego w nim formularza Zamówienia należy, dokonać wyboru towarów,

podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty

oraz informacje dostępne na stronie.

8. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do

koszyka.

9. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych

danych, wyświetlone zostanie w sposób jasny i widoczny podsumowanie złożonego

Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

* opisu przedmiotu Zamówienia;

* jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług wraz z podatkami,

w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują);

* sposobu kontaktu ze Sprzedawcą;

* wybranej metody i terminu płatności;

* wybranego sposobu dostawy;

* danych kontaktowych Klienta;

* danych do faktury.

10. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu,

oraz potwierdzenie zapoznania się z Pouczeniem o odstąpieniu od umowy, podanie danych

osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku Zamówienie

z obowiązkiem zapłaty.

11. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy, oferty zawarcia

umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia.

12. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą wpłynięcia

Zamówienia (wraz z indywidualnym nr Zamówienia), zawierającą ostateczne potwierdzenie

wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

13. Następnie Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej

potwierdzenie złożenia przez Klienta Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o

przyjęciu oferty, o której mowa w pkt. 12 powyżej.

14. Klienci składający Zamówienia w Sklepie przez telefon w celu złożenia Zamówienia

powinni:

* podać telefonicznie Sprzedawcy nazwę Towaru spośród Towarów znajdujących się na

stronie internetowej Sklepu i jego ilość,

* wskazać sposób dostawy i formę płatności spośród sposobów dostawy i płatności

podanych na stronie internetowej Sklepu,

* podać dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko,

miejsce zamieszkania, adres e-mail oraz nr telefonu.

15. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia podawana jest każdorazowo przez

Sprzedawcę ustnie po skompletowaniu całości Zamówienia telefonicznego i dokonaniu przez

Klienta wyboru formy dostawy oraz określeniu formy płatności lub poprzez poinformowanie

w drodze wiadomości elektronicznej. W przypadku Klientów będących konsumentami

w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Sprzedawca każdorazowo po złożeniu

Zamówienia za pośrednictwem telefonu przesyła Klientowi potwierdzenie warunków

złożonego Zamówienia, które będzie zawierać informacje dotyczące:

* opisu przedmiotu Zamówienia,

* jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług wraz z podatkami,

w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

* sposobu kontaktu ze Sprzedawcą,

* wybranej metody i terminu płatności,

* wybranego sposobu dostawy,

* czasu dostawy,

* danych kontaktowych Klienta,

* danych do faktury,

* regulaminu,

* pouczenie o prawie odstąpienia od umowy wraz z jego wzorem.

16. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Klienta (w odpowiedzi na

potwierdzenie warunków Zamówienia telefonicznego przesłanych przez Sprzedawcę)

wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, w której Klient:

akceptuje treść przesłanego Zamówienia i wyraża zgodę na jego realizację oraz akceptuje

treść Regulaminu i potwierdza zapoznanie się z pouczeniem o odstąpieniu od umowy.

17. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego niezgodności w przesłanej przez Sklep

informacji, o której mowa w § 6 pkt 12 i pkt 15 Regulaminu, Sprzedawca prosi o pilny

kontakt telefoniczny pod podany w tej informacji numer telefonu lub kontakt za pomocą

poczty e-mail, w celu skorygowania niezgodności.

18. Modyfikacja treści Zamówienia przez Kupującego jest możliwa do czasu, gdy Towar nie

został jeszcze wysłany. W tym celu należy niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą

telefonicznie lub za pomocą poczty e-mail.

§7 Koszty dostawy Towaru

1. Koszt dostawy Towaru (koszty przesyłki wraz z kosztem opakowania) pokrywa Kupujący.

2. Dostawa odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

3. Klient może wybrać jedną z dostępnych form dostawy zamówionych Towarów

w interaktywnym formularzu zamówienia.

4. Koszty dostawy są trwale dostępne na w zakładce na stronie internetowej Sklepu

i dodatkowo prezentowane w trakcie składania Zamówienia (przed jego ostatecznym

zatwierdzeniem).

1. Dostawa jest realizowana niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od zawarcia

umowy.

§8 Metody płatności

1. Klient może wybrać następujące metody płatności:

* przedpłata na konto Sprzedawcy (za pomocą płatności elektronicznej lub w innej formie

np. przelew w Urzędzie Pocztowym)- realizacja Zamówienia i jego wysyłka zostanie

rozpoczęta po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedawcy;


* gotówką za pobraniem, płatność u dostawcy przy dokonaniu dostawy Towaru (w tym

przypadku realizacja Zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu

Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia);

* gotówką przy odbiorze osobistym - płatność w punkcie odbioru osobistego sprzedawcy-

o ile takowy występuje (w tym przypadku realizacja Zamówienia zostanie dokonana

niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia

Zamówienia, zaś Towar wydany zostanie w punkcie odbioru osobistego sprzedawcy).

§9 Uprawnienie do odstąpienia od umowy

1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego może od niej

odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14

dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie. Pismo takie powinno zawierać:

– oznaczenie konsumenta (dane osobowe, adres pocztowy)

– oznaczenie przedsiębiorcy (nazwę, pełny adres pocztowy, względnie numer faksu i adres e-mail),

– jasną informację, że konsument odstępuje od umowy (np. „Informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży nr …/umowy o świadczenie usług polegających na…”),

– datę zawarcia umowy,

– podpis (w przypadku przesłania formularza w wersji papierowej),

– datę wykonania prawa odstąpienia.

3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w

przypadku umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.

4. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez

konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania

oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

1. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą

konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po

spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2. umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad

którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem

terminu do odstąpienia od umowy;

3. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany,

wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego

zindywidualizowanych potrzeb;

4. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu

lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w

zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić

ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie

zostało otwarte po dostarczeniu;

6. umowy, w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze

względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7. umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena

została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może

nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad

którymi Sprzedawca nie ma kontroli;

8. umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w

celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy

dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza

Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji,

prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do

dodatkowych usług lub Towarów;

9. umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo

programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli

opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków

lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

10. umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;

11. świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych,

przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z

wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w

umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

12. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli

spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem

terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o

utracie prawa odstąpienia od umowy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za

niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że

zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, a w szczególności stwierdzenia

charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie

później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.

7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem

korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru,

cech i funkcjonowania rzeczy chyba, że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o

prawie odstąpienia od umowy.

8. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania

oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci konsumentowi wszystkie

dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca

dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył

konsument, chyba, że konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób

ten nie będzie się wiązał dla konsumenta z żadnym kosztem.

9. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób

dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu

konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

10. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru.

11. Odstąpienie od umowy w terminie do 14 dni jest możliwe tylko i wyłącznie jeśli

Kupujący odbierze Towar. Nie odebranie np. przesyłki pobraniowej nie upoważnia do

skorzystania z tej opcji zgodnie z obowiązującym prawem.

§10 Skutki prawne nie wywiązania się z zawartej umowy przez Kupującego

1. W przypadku nie odebrania Towaru przez Kupującego, zamówionego opcją przesyłki za

pobraniem i jego zwrotu przez przewoźnika do Sprzedającego, koszty tych przesyłek

ponosi Kupujący.

2. Zgodnie z polskim prawem (art. 471 KC) sytuacja powyższa jest niewywiązaniem się

z zawartej umowy i skutkuje nieuzasadnionymi kosztami (szkodą) po stronie

Sprzedającego, które ma obowiązek pokryć Kupujący.

3. Utrudniony kontakt z Kupującym lub jego brak w ciągu 3 dni od odbioru zwrotu

przewoźnika może spowodować odstąpienie od wykonania umowy przez Sprzedającego

4. Brak zwrotu przez Kupującego poniesionych przez Sprzedającego kosztów w terminie 4

dni od daty odstąpienia przez Sprzedającego od umowy uprawnia go do dochodzenia

swoich praw na drodze sądowej. Sprzedający w takiej sytuacji wystąpi o obciążenie

kosztami sądowymi Kupującego.

§11 Reklamacja z tytułu rękojmi

1. Reklamacje z tytułu rękojmi i niezgodności Towaru z umową sprzedaży można składać

pisemnie na adres Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres

sklep@srebrnawyspa.pl

2. Składającemu reklamację zaleca się podanie swoich danych kontaktowych, dokładne

opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu

sprzedaży, bądź jego kserokopii.

3. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art.

556 Kodeksu Cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).

2. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed

upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

3. Sprzedający w terminie 14 dni ustosunkuje się do zgłoszenia reklamacji z tytułu rękojmi.

Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się w tym terminie do zgłoszenia uważa się, że uznał za

uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta. Termin 14 dni na rozpatrzenie reklamacji

nie dotyczy sytuacji, w której kupującym jest podmiot inny niż konsument (np.

przedsiębiorca). W tym przypadku ustawa nie zawiera terminów, które wiązałyby strony, co

powoduje dowolność w kształtowaniu stosunku umownego.
§12. Gwarancja

1. Ze względu na właściwości biżuterii (jest pokryta warstwą srebra lub złota a ne wykonana w 100% z metalu szlachetnego) proce

s ścierania się jest procesem naturalnym i nie podlega reklamacji.

2. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne takie jak zerwanie łańcuszka, czy bransoletki.

3. Reklamacji podlegają uszkodzenia mechaniczne, powstałe bez użycia siły mechanicznej takie jak odpadająca cyrkonia z kolczyka czy

pierścionka. Okres gwarancji - 6 miesięcy od daty złożenia zamówienia.


§13 Ochrona danych osobowych i prywatności

1. Podanie danych osobowych jest konieczne dla umożliwienia realizacji Zamówienia.

2. Dane osobowe przetwarzane są jedynie w celu realizacji i obsługi Zamówienia.

3. Kupujący, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, ma prawo wglądu do swoich

danych osobowych, możliwości ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia

każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o

ochronie danych osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich udostępnienia

uniemożliwia zrealizowanie Zamówienia Kupującego.

5. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały

zawarte w zakładce „Polityka prywatności” na stronie Sklepu.

§14 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie

obowiązującego prawa.

2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego

Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów

prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie

obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia,

pierwszeństwo mają te przepisy.

3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronie

Sklepu w zakładce „Regulamin zakupów”.

4. Platforma ODR - Stosownie do treści art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (EU) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r., konsumenci mogą skorzystać

z pozasądowej drogi rozstrzygania sporów związanych umową sprzedaży lub świadczenia

usług zawartą przy wykorzystaniu sieci Internet. Spór można oddać do rozstrzygnięcia za

pomocą platformy internetowej dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr