Srebrna Wyspa – blog o nieruchomościach

„Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski”
Benjamin Franklin


Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

posrenik-pracujacy-w-biurze-nieruchomosci

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości jest bardzo ważnym dokumentem w obrocie nieruchomościami. Jest to umowa zawierana pomiędzy sprzedającym a potencjalnym nabywcą, która określa warunki sprzedaży i zobowiązania obu stron przed zawarciem ostatecznej umowy sprzedaży.

Kupującemu umowa ta daje dużą dozę pewności, że nieruchomość zostanie dla niego zarezerwowana do czasu finalizacji transakcji, dzięki temu ogranicza on ryzyko utraty interesującej nieruchomości na rzecz innych potencjalnych nabywców.Dla sprzedającego natomiast, umowa ta zapewnia, że kupujący nosi się z zamiarem zakupu danej nieruchomości oraz zabezpiecza go finansowo, jeżeli kupujący zrezygnuje.

Czy umowę przedwstępną można zawrzeć ustnie?

Jednym z istotnych zagadnień dotyczących umowy przedwstępnej jest jej forma. Czy umowa ta powinna być zawarta w formie aktu notarialnego czy w zwykłej formie pisemnej? A jeżeli strony porozumiały się ustnie, czy tak zawarta umowa jest ważna?

Ważne

W przypadku umowy ustnej, nie ma fizycznego dowodu na zawarcie umowy ani na jej warunki. Brak pisemnego dokumentu utrudnia udowodnienie istnienia umowy oraz ewentualnych roszczeń stron w przypadku sporu. W takiej sytuacji, zeznania świadków mogą być jedynym dostępnym źródłem dowodowym

Umowa ustna jest trudniejsza do udowodnienia niż umowa zawarta na piśmie, ponieważ brakuje pisemnego dokumentu, który potwierdzałby warunki i zobowiązania stron. Dlatego zaleca się, aby umowa przedwstępna była zawarta w formie pisemnej lub aktu notarialnego, aby uniknąć potencjalnych problemów w przyszłości.

Umowa przedwstępna sporządzona na piśmie, posiada wiele zalet. Przede wszystkim, pełni funkcję dokumentu, który rejestruje ustalenia między stronami dotyczące przyszłej transakcji. Dzięki temu, umożliwia precyzyjne określenie warunków i zobowiązań, co jest niezwykle istotne w przypadku sprzedaży nieruchomości. Dlatego jest niezwykle przydatnym narzędziem, które zapewnia klarowność procesie transakcyjnym.

Akt notarialny jest najbardziej formalną formą zawarcia umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości. W przypadku aktu notarialnego, umowa jest sporządzana przez notariusza który potwierdza autentyczność podpisów i treści umowy, co nadaje jej większą wiarygodność i ochronę prawna.

Akt notarialny umowy przedwstępnej daje stronom możliwość dochodzenia swoich praw w przypadku niewykonania umowy przez drugą stronę. Strony mogą skorzystać z pomocy sądu i żądać wykonania umowy.

klient biura nieruchomości

Jakie są różnice pomiędzy zadatkiem a zaliczką?

W umowie przedwstępnej sprzedaży nieruchomości istnieją dwa ważne terminy, które często budzą pewne zamieszanie – zadatek i zaliczka. Chociaż oba terminy odnoszą się do płatności dokonywanych przez kupującego, mają one różne znaczenia i funkcje w kontekście transakcji. Omówimy, czym dokładnie różnią się zadatek i zaliczka, aby pomóc Ci lepiej zrozumieć te pojęcia i ich znaczenie w umowie przedwstępnej sprzedaży nieruchomości.

Zadatek to suma pieniędzy, którą kupujący wpłaca sprzedawcy jako dowód swojego zainteresowania zakupem nieruchomości. Wpłacenie zadatku jest często wymagane w celu zabezpieczenia transakcji i wyrażenia powagi zamiaru kupna. Jeśli transakcja zostanie sfinalizowana, zadatek jest wliczany w całość ceny sprzedaży. W przypadku, gdy kupujący się wycofuje z transakcji, sprzedawca może zatrzymać zadatek jako rekompensatę za utracone szanse na sprzedaż nieruchomości. W przypadku wycofania się sprzedającego, zadatek powinien zostać zwrócony kupującemu w podwójnej wysokości.

Zaliczka to część płatności, którą kupujący wpłaca sprzedawcy w celu potwierdzenia swojego zobowiązania do zakupu nieruchomości. Zaliczka stanowi część całkowitej ceny sprzedaży. W przypadku umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości, zaliczka jest zabezpieczeniem dla sprzedawcy, że kupujący jest poważnie zainteresowany zakupem i nie wycofa się z transakcji bez uzasadnionego powodu. Jeśli transakcja nie doszła do skutku, zaliczka powinna być zwrócona kupującemu.

zadatek - umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

Skutki niezawarcia umowy końcowej oraz przedawnienie roszczeń

Jakie są skutki nie zawarcia umowy przyrzeczonej, oraz jakie konsekwencje mogą z tego wynikać? Strona poszkodowana na skutek niewykonania umowy końcowej może dochodzić jej podpisania lub żądać naprawienia szkody. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, roszczenia z umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości przedawniają się po upływie roku od dnia, w którym roszczenie mogło zostać zrealizowane. Oznacza to, że strona ma rok na zgłoszenie roszczeń związanych z umową przedwstępną w sądzie.


Sprzedaż nieruchomości z kredytem hipotecznym

Kredyt hipoteczny często jest wykorzystywany do finansowania zakupu nieruchomości. Jednak co się stanie, jeśli zdecydujemy się kupić nieruchomość przed spłatą kredytu? Czy jest to w ogóle możliwe? Przyjrzymy się tej kwestii. Sprzedaż nieruchomości z kredytem hipotecznym jest możliwa, ale wiąże się z pewnymi warunkami i procedurami.

kredyt hipoteczny na zakup nieruchomości

Co to jest hipoteka?

Upraszczając hipoteka jest ograniczonym prawem do nieruchomości, ponieważ umożliwia wierzycielowi skuteczne odzyskanie swoich środków poprzez zaspokojenie z nieruchomości, niezależnie od tożsamości jej obecnego właściciela. Dzięki temu mechanizmowi, wierzyciel ma pewność, że może dochodzić swoich praw nawet w przypadku zmiany właściciela nieruchomości.

Warto więc pamiętać, że bank posiada zabezpieczenie w postaci hipoteki na nieruchomości, którą chcemy nabyć. Jeżeli poprzedni właściciel nieruchomości nie będzie regulował kolejnych rat, bank może doprowadzić do egzekucji komorniczej. Może się wiec zdarzyć, że komornik podejmuje działania w celu zaspokojenia roszczenia banku poprzez egzekucję z nieruchomości będącą naszą własnością.

Jak się zabezpieczyć przed ewentualną egzekucją komorniczą?

Najprościej rzecz ujmując, należy dopilnować aby środki finansowe którymi płacimy za nieruchomość w pierwszej kolejności trafiły na konto banku posiadającego hipotekę na nieruchomości przez nas kupowanej, a dopiero pozostała kwota powinna trafić na konto sprzedającego.

Ważne

Przed dokonaniem zapłaty za kupowaną nieruchomość, sprzedający powinien dostarczyć na zaświadczenie które powinno między innymi zawierać całkowitą kwotę jaką należy przelać na konkretny dzień, aby kredyt hipoteczny został spłacony oraz numer rachunku na który należy wykonać przelew

Po dokonaniu całkowitej spłaty kredytu hipotecznego, bank wydaje dokument, na podstawie którego można dokonać wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej. Wniosek o wykreślenie hipoteki powinien być złożony w odpowiednim sadzie, który prowadzi księgę wieczystą nieruchomości. Po złożeniu wniosku sąd dokonuje wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej.

Jest to ważny krok w procesie finalizacji spłaty kredytu hipotecznego i umożliwia właścicielowi nieruchomości swobodne dysponowanie nią.

error: Content is protected !!
Scroll to Top