Co oznacza pojęcie działki budowlanej?

Zostało ustalone w piśmiennictwie, że działka budowlana to nieruchomość przeznaczona do zabudowy, na której można legalnie budować domy, budynki mieszkalne lub komercyjne. Działka budowlana powinna spełniać określone wymagania, takie jak dostęp do drogi publicznej, infrastruktura techniczna oraz być zgodna z przepisami planowania przestrzennego, jaka natomiast jest definicja działki budowlanej?

Ustawa o gospodarce nieruchomościami

Działka budowlana: “należy przez to rozumieć zabudowaną działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej umożliwiają prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków i urządzeń położonych na tej działce”


Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Działka budowlana: “należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego”


działka budowlana - co sprawdzić

Sprawdzenie czy działka gruntu jest „terenem budowlanym” wymaga wizyty w wielu urzędach, ale kluczowe są dane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego które udostępniają właściwe gminy. Jednak należy pamiętać, że działki gruntu określone w MPZP jako działki rolne nie dyskwalifikuje ich jako potencjalnych terenów budowlanych, zwłaszcza działki rolne o niższej klasie gleby.

W Urzędzie Gminy lub Starostwie powiatowym można pozyskać informacje o dostępie do drogi publicznej, uzbrojeniu, powierzchni i kształcie oraz wiele innych ważnych informacji które są niezbędne do właściwej oceny działki gruntu.

2 thoughts on “Co oznacza pojęcie działki budowlanej?”

    1. Tak, zgodnie z polskim prawem, każdy ma prawo do przeglądania księgi wieczystej oraz zapisów planu zagospodarowania przestrzennego. Księga wieczysta jest jawna i dostępna dla każdego zainteresowanego, natomiast zapisy planu zagospodarowania przestrzennego są udostępniane publicznie. Można je znaleźć w urzędzie gminy lub miasta, lub też na ich stronach internetowych.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

error: Content is protected !!
Scroll to Top