Najważniejsze informacje o księdze wieczystej

Księga wieczysta jest nieodłącznym elementem obrotu nieruchomościami, zapewniając przejrzystość i pewność prawna. Jest to oficjalny rejestr, w którym gromadzone są informacje dotyczące nieruchomości.

Księgi wieczyste są prowadzone aby osoba mająca interes prawny miała możliwość sprawdzenia stanu prawnego danej nieruchomości. Wpisy w księdze wieczystej wskazują prawa własności, hipoteki, służebności czy inne ograniczenia w użytkowaniu oraz inne szczegółowe dane dotyczące nieruchomości, takie jak jej opis, lokalizacja, powierzchnia Dzięki temu potencjalni nabywcy nieruchomości mogą sprawdzić, czy nie posiada ona żadnych obciążeń czy sporów prawnych, które mogłyby wpłynąć na jej wartość lub możliwość swobodnego korzystania. Księgę wieczystą prowadzi Sąd Rejonowy właściwy dla miejsca położenia nieruchomości

Gdzie można przejrzeć treść księgę wieczystej?

Sprawdzić treść księgi wieczystej danej nieruchomości można online na portalu Elektroniczne Księgi Wieczyste prowadzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Aby przeglądać treść księgi wieczystej, należy posiadać elektroniczny numer księgi wieczystej który można uzyskać w Sadzie Rejonowym jeżeli posiada się interes prawny.

W razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym treść księgi rozstrzyga na korzyść tego, kto przez czynność prawną z osobą uprawnioną według treści księgi nabył własność lub inne prawo rzeczowe (rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych)

Księga wieczysta posiada cztery działy

Dział I księgi wieczystej:

  • podstawowe informacje dotyczące nieruchomości takie jak oznaczenie geodezyjne nieruchomości, informacje o położeniu i powierzchni, sposobie użytkowania nieruchomości

Dział II księgi wieczystej:

  • dane o właścicielu, użytkowniku wieczystym oraz posiadaczu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

Dział III księgi wieczystej:

  • prawa i roszczenia wobec nieruchomości, więc sprawdzenie tego działu jest bardzo ważne

Dział IV księgi wieczystej:

  • informacje o hipotekach jeżeli takie istnieją, więc zweryfikowanie również jest bardzo ważne

Zweryfikowanie treści księgi wieczystej jest niezwykle istotnym krokiem który należy wykonać przed podjęciem zobowiązań związanych z nabyciem nieruchomości. Dzięki temu procesowi można uzyskać kompleksowe informacje dotyczące własności, roszczeń i obciążeń nieruchomości oraz wiele innych ważnych informacji o których wiedza jest niezbędna przy obrocie nieruchomościami.

Sprawdzenie księgi wieczystej jest ważne dla zabezpieczenia interesów wszystkich stron zaangażowanych w transakcje dotyczące nieruchomości. Daje to pewność, że informacje są wiarygodne i zgodne z prawem.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

error: Content is protected !!
Scroll to Top