Służebność osobista w pytaniach i odpowiedziach

Kodeks cywilny reguluje trzy rodzaje służebności:

służebności gruntowe

– służebności osobiste

służebności przesyłu

Co to jest służebność osobista?

Służebność osobista jest jednym z rodzajów służebności, które są uregulowane w prawie cywilnym. Jest to prawo, które przysługuje określonej osobie fizycznej (uprawnionemu) do korzystania z nieruchomości lub cudzej rzeczy na określonych warunkach. W przeciwieństwie do służebności gruntowych, które dotyczą korzystania z nieruchomości w celach gospodarczych, służebności osobiste mają charakter bardziej personalny. Ich celem jest zaspokajanie osobistych potrzeb uprawnionego, takich jak zamieszkiwanie, korzystanie z określonych pomieszczeń czy korzystanie z usług innych osób. Skupimy się tu na służebności mieszkania.

służebność osobista- służebność mieszkania

Jak ustanowić służebność mieszkania?

Strony, czyli właściciel nieruchomości i osoba, która będzie miała prawo do zamieszkiwania (uprawniony), mogą zawrzeć umowę ustanawiającą służebność mieszkania. Umowa powinna być sporządzona na piśmie i podpisana przez obie strony. Zgodnie z przepisami prawa, umowa ustanawiająca służebność mieszkania powinna być zawarta w formie aktu notarialnego (art. 245 § 2 Kodeksu cywilnego)

W niektórych sytuacjach, gdy strony nie mogą osiągnąć porozumienia w sprawie ustanowienia służebności mieszkania, można zwrócić się do sądu o wydanie orzeczenia ustanawiającego służebność mieszkania. Sąd może podjąć decyzję na podstawie wniosku jednej ze stron lub na podstawie określonych przesłanek przewidzianych w przepisach prawa.

Jakie prawa posiada osoba uprawniona do służebności mieszkania?

Osoba uprawniona do służebności mieszkania posiada szereg praw związanych z korzystaniem z części nieruchomości, są to miedzy innymi:

–  prawo do posiadania i korzystania z przestrzeni mieszkalnej, osoba uprawniona ma prawo do zamieszkiwania w określonym mieszkaniu lub części nieruchomości, które zostały objęte służebnością mieszkania

– osoba uprawniona ma prawo do korzystania z pomieszczeń mieszkalnych oraz innych przewidzianych w umowie pomieszczeń, które są objęte służebnością mieszkania, może to obejmować korzystanie z kuchni, łazienki, salonu, sypialni i innych przestrzeni mieszkalnych

– prawo do wprowadzania zmian w mieszkaniu, takich jak remonty, modernizacje czy personalizacje, jednak wprowadzane zmiany powinny być zgodne z postanowieniami umowy ustanawiającej służebność mieszkania oraz przepisami prawa

Z jakich powodów może wygasnąć służebność mieszkania?

– służebność mieszkania wygasa z chwilą śmierci osoby uprawnionej, jest to zgodne z przepisem art. 299 Kodeksu cywilnego

– osoba uprawniona może dobrowolnie zrzec się służebności mieszkania poprzez złożenie oświadczenia o zrzeczeniu się tego prawa, zrzeczenie się służebności może być dokonane na piśmie z podpisem notarialnie poświadczonym

– jeśli umowa ustanawiająca służebność mieszkania zawiera określony termin jej trwania, służebność wygasa po upływie tego terminu, jeżeli umowa nie została przedłużona ani odnowiona, służebność mieszkania przestaje obowiązywać po upływie określonego czasu

– zmiana służebności na rentę: w niektórych przypadkach, gdy uprawniony z tytułu służebności mieszkania dopuszcza się rażących uchybień przy wykonywaniu swojego prawa, właściciel nieruchomości obciążonej może żądać zmiany służebności na rentę

Jakie są różnice pomiędzy służebnością mieszkania a umową dożywocia?

Umowa dożywocia to umowa, w której właściciel nieruchomości zobowiązuje się przenieść jej własność na nabywcę, w zamian za co nabywca nieruchomości zobowiązuje się zapewnić dożywotnie utrzymanie zbywcy, ewentualnie osobie bliskiej zbywcy nieruchomości. Służebność mieszkania natomiast to obowiązek zaspokojenia tylko potrzeb mieszkaniowych.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

error: Content is protected !!
Scroll to Top